Clare1991

10 tekstów – auto­rem jest Cla­re1991.

Świecą mi się oczy za każdym ra­zem gdy widzę gwiaz­dy. Jak światła ref­lektorów ośle­piają ludzi i zat­rzy­mują im puls. Nie je­den człowiek umiera by pow­stać na no­wo gdy tyl­ko zam­knę oczy. Od­wra­cam mój zabójczy wzrok by na­pić się ka­wy. -Boże, jak ja jej nienawidzę!

I znów masze­ruję po oceanie ludzkiej niewie­dzy. Gdzie dojdę?... Nig­dzie, jak zawsze. 

myśl • 21 grudnia 2011, 09:27

Po co się okłamy­wać? Fałszy­wa nadzieja do­daję fałszy­wej otuchy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 grudnia 2011, 13:09

Nie miał ko­rony, ale nie mu­siał... od ra­zu było wi­dać, że jest królem życia 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 lipca 2010, 10:52

Praw­dzi­wa wol­ność od kon­flik­tu z in­ny­mi, następu­je wte­dy, kiedy uświado­misz so­bie, że two­je zda­nie jest równie gówno war­te, jak zda­nie ko­gokol­wiek innego. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 lipca 2010, 13:48

A co jeśli okaże się tą która zmieni Twój świat, uza­leżni od swo­jego od­dechu, od do­tyku przed zaśnięciem i po­całun­ku na dob­ra­noc. Czy wte­dy na­dal uz­nasz, że egois­tycznie wol­no mi zab­rać wszys­tko cze­go pragnę? Ciebie i Twój świat? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 czerwca 2010, 19:59

Coś w nas oboj­gu umarło... a była to nadzieja. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 czerwca 2010, 20:44

Fa­cet pod­noszący rękę na ko­bietę to chwast... A chwas­ty się wyrywa. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 czerwca 2010, 10:52

Pa­miętaj: jak Ci dziś ktoś liże dupę, jut­ro może chcieć ją ugryźć! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 27 czerwca 2010, 11:54

Nig­dy nie umiałeś mnie zos­ta­wić sam na sam z moją bezsilnością... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 czerwca 2010, 16:18

Czyszczę bu­ty Bo­ga, bo po­wie­dział, że nig­dy mu nie dorównam... I jak mu nie wierzyć? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 czerwca 2010, 15:04
Clare1991

Świecą mi się oczy za każdym razem gdy widzę gwiazdy. Jak światła reflektorów oślepiają ludzi i zatrzymują im puls. Nie jeden człowiek umiera by powstać na nowo gdy tylko zamknę oczy. Odwracam mój zabójczy wzrok by napić się kawy. -Boże, jak ja jej nienawidzę! I znów maszeruję po oceanie ludzkiej niewiedzy. Gdzie dojdę?... Nigdzie, jak zawsze.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność